Behandling af AMD og andre øjenlidelser

Tør og våd AMD er den hyppigste årsag til synstab i både Danmark og resten af den vestlige verden, og i dag skønnes det at hver 10. dansker har begyndende tegn på tør AMD. I en lang årrække har man i udlandet gennemført en række kliniske studier med behandling af AMD med infrarød lys der i dag er den mest lovende behandlingsmetode til forbedring nethindens funktion – og tilmed en både mild og billig behandlingsmetode.

Vi introducerede behandlingsformen har i Danmark og er i dag førende specialklinik indenfor for infrarød øjenbehandling med over 10.000 behandlinger bag os – ikke kun for AMD, men også for lidelser som grøn stær, grå stær, stressøje/CSCR, irriterede øjne og eftervirkninger eller synstab efter blodpropper og operationer.

Læs mere om Tør AMD

Læs mere om Våd AMD

Hvordan kan infrarød lysbehandling og akupunktur have effekt på AMD og andre former for øjenlidelser?

Infrarød stråling stimulerer en lang række mekanismer i cellerne, der intergerer med hinanden, så der opstår en positiv kædereaktion af processer. Cellernes kraftværker mitochindrierne producerer op til 150 % mere ATP (energi) i døgnet efter en behandling med infrarødt lys. Den kraftigt øgede energiproduktion udløser en tilsvarende stigning i blodcirkulationen i området, og den forøgede blodcirkulation er ofte medvirkende til at borttransportere affaldsstoffer fra området. Endelig har det infrarøde lys en antiinflammatorisk effekt og stimulerer cellerne til at reparere sig selv. Efter infrarød behandling er der også øget forekomst af antioxidanter som modvirker frie radikaler og bremser derfor nedbrydning og aldring.

Når man kender til årsagerne bag udviklingen af AMD (affaldsstof-ophobning, manglende blodcirkulation og deraf begyndende celledød, frie radikaler og inflammation) giver det rigtig god mening at anvende infrarødt lys til at bremse eller vende en sådan proces af selvforstærkende mekanismer. Men de mange positive virkemekanismer af de infrarøde bølgelængder kan ikke kun anvendes til tør AMD og våd AMD. Flere andre øjenlidelser responderer positivt på lysbehandlingen da de samme negative og ofte selvforstærkende faktorer gør sig gældende såsom inflammation, affaldsstoffer, mangel på blodcirkulation og celleskader/aldrig/degeneration. Behandling med infrarødt lys bør derfor ikke kun anskues som en “AMD-behandling”, men som en behandlingsmetode der giver mening at anvende til en lang række øjensygdomme og lidelser, som f.eks: grøn stær/glaukom, grå stær/katarakt, stressøje/CSCR, tørre eller irriterede øjne, samt eftervirkninger og tab af synsevne efter eksempelvis operationer, ulykker eller blodpropper i øjet.

40 hz – den nye generation af lysbehandling

Indtil efteråret 2018 havde man kun forsøgt infrarød behandling af AMD med en kontinuerlige bølger af lys.

Danske forskere i Roskilde påviste i 2014, at udviklingen af AMD relaterer til proteinstoffet CD200, der er kendt for at hæmme immunforsvarets evne til at afgifte hjerneceller og dermed er en spiller i udviklingen af eksempelvis Alzheimers/demens. Både patienter med AMD og patienter med alzheimers har øget forekomst af CD200 i blodet, og en teori er at hos patienter med alzheimers påvirker CD200 immunforsvarets afgiftning af hjernens celler og hos AMD patienter hæmmes immunforsvarets afgiftningsprocessor i nethindens synssanseceller.

Amerkanske studier har vist at behandling i frekvenser med 40 hz faktisk kan løsne såkaldt “plaque” eller affaldstoffer i hjerneceller på patienter med alzheimers. Derfor er det nærliggende at forestille sig at en lignende effekt vil indtræffe på AMD patienternes ophobning af affaldsstoffer i synssansecellerne i nethinden og dets støtteceller, det retinale pigmentepithel (RPE). I efteråret 2017 påbegyndte vi derfor udviklingsarbejdet med et nyt apparat til frekvensbehandling med infrarødt lys, og i sommeren 2018 stod den første prototype klar. Siden har mere end 90% af vores patienter valgt 40 hz behandlingen med de hurtige blink i stedet for den tidligere behandling med kontinuerlig lysstråle. Omkring en fjerdedel af patienterne, som før har prøvet det tidligere anvendte behandling med kontinuerligt lys (“Medlouxx-behandlingen”) tilkendegiver, at den nye frekvensbehandling hjælper dem bedre end den tidligere behandling og mindre end 5% siger det modsatte.

Det er sjældent at patienterne mærker forbedring af synsevnen blot efter én enkelt behandling, men med den nye frekvensbehandling oplever vi oftere end før, at patienterne selv tilbagemelder, at de ser bedre og klarere umiddelbart efter behandlingen med de 40 hz. Behandlingen med de 40 hz virker ikke som blinkende lys da blinkene foregår så hurtigt at øjet ikke når at opfatte det. Det første kliniske studie med infrarødt lys blev foretaget på Universitetet i Heidelberg tilbage i 2008 og siden har flere studier fulgt. Desværre har vi tilgode at se et studie i lysbehandlingen med infrarøde bølgelængder i 40 hz men de kliniske erfaringer er lovende.

Vores ekspertise og tilgang til behandlingen

Igennem de seneste 6 år har behandling af AMD og andre øjenlidelser med infrarødt lys været vores primære fokus i klinikken, ud over tinnitusbehandling. Vi kan defor tillade at kalde os for Danmarks førende i behandling af AMD med infrarødt lys, idet vi har gennemført over 10.000 behandlinger og med gode og ofte fremragende resultater på størstedelen af patienterne.

Vi tog som de første behandlingen til Danmark, da forskningsstudier fra Tyskland, Schweiz og Canada har vist positive resultater med infrarød øjenbehandling. Lige nu er et stort europæisk studie under afvikling – Lightsite 2 (som også fremgår af vores gratis hovedkatalog), hvor vi bl.a. fortæller om øvrig forskning i AMD behandling og har fokus på, hvad I som patienter selv kan gøre for at forebygge jeres øjensygdom. Vores nye behandlingsform Retinalight er blevet til i et samarbejde med en tysk medicovirksomhed, der valgte Specialklinikken Borgå som samarbejdspartner i udviklingen af et nyt specialfremstillet udstyr til infrarød øjenbehandling.

Vi garanterer en professionel rådgivning og behandling, hvor vi ikke kun ser på dine øjne, men på dig som et helt menneske, idet øjenlidelser hænger sammen med dynamikkerne i hele kroppen. På Facebook-gruppen “AMD-patienter og pårørende” kan I læse mere om andres erfaring med vores behandlinger, og skrive sammen med andre AMD patienter og pårørende. Gruppen tæller i skrivende stund omkring 350 medlemmer.

Vi har forskellige kombinationsmuligheder for behandlingsforløb, som du kan se her under priser, men vi anbefaler i mange tilfælde, at akupunkturen sker i følgeskab med infrarød lysbehandling.

Hertil er det muligt med behandlingsophold på vores patienthotel, hvis du kommer langvejs fra, som er nyrenoveret i hotelstandard, og ligger direkte i klinikken, i den nok smukkeste og mest historiske del af Skive bymidte. Se under behandlingsophold.

Hvad sker der i øjet ved øjensygdommen AMD?

Uanset om man har diagnosen våd AMD eller tør AMD, er tilstanden i første omgang altid startet med en ophobning af affaldsstoffer, som herefter medfører mangel på blodforsyning til nethinden. Denne manglende blodforsyning fører herefter til dysfunktion i cellerne og i værste fald senere celledød. Tilstanden er aldrig forbundet med smerter eller andre symptomer og AMD-patienter oplever kun sygdommen som forskellige grader af synsforringelse, der kan medføre alt fra relativ beskeden uskarphed i synet, til en næsten invaliderende tilstand hvor hele det centrale synsfelt er tilsløret i én stor tåge.

En af årsagerne til affaldsstoffernes ophobning stammer fra nethindens egne celler. Photoreceptorcellerne bruger, som alle andre celler eller kraftværker, ilt og næringsstoffer. Men cellerne producerer også affaldsstoffer som et biprodukt og er derfor som enhver anden husholdning eller fabrik, næsten ligeså afhængig af at kunne bortskaffe affaldsstoffer, som de har brug for at fremskaffe næringsstoffer.

Hvis blodcirkulationen i nethinden over længere tid er blevet hæmmet pga. forurening af affaldsstoffer fra resten af kroppen, vil den manglende cirkulation ikke kun føre til mangel på ilt og næring for photoreceptorcellerne, men også at cellerne groft sagt ligeså langsomt begynder at blive kvalt i deres eget affald.

Idet celler, som forbrænder med for lidt ilt, endda begynder at producere mere syre, bliver dette oftest en selvforstærkende negativ proces som får AMD-sygdommen til at accelerere. Med andre ord bliver tilstanden en ond cirkel af selvforstærkende omstændigheder, hvor cellen får mindre og mindre ilt og næring og syrer mere og mere til i affaldstoffer.

Denne tilstand kaldes for oxidativt stress. Cellerne dør ikke i første omgang af oxidativt stress, men cellerne vil langsomt blive dysfunktionelle, holde op med at passe deres arbejde (i dette tilfælde videregivelse af synssignaler til hjernen) og forsøge kun at varetage livsvigtige funktioner. Hvis den oxidative stress bliver tilstrækkelig langvarig og alvorlig, vil cellerne gå til grunde af mangel på ilt og næringsstoffer. En sådan celledød er katastrofal, da døde celler aldrig kan vækkes til live og operation hvor man udskifter cellerne er umulig, og ligeså svært som at udskifte hjernevæv. Hvis man derimod når at iværksætte den infrarøde behandling før celledøden indtræffer, oplever vi gang på gang at patienten ikke blot får en markant forbedring i synsevnen, men også at degenerationsprocessen bliver sat i bero, eller ligefrem vender, så patienten langsomt over tid stille og roligt genvinder meget af det tabte.

Findes der en undersøgelse som kan fastslå om AMD behandlingen virker eller ej?

Behandlingens effekt afgøres sandsynligvis af om de berørte synssanseceller alle er døde, eller om en del af dem faktisk lever endnu, men blot er ramt af den før beskrevne tilstand af oxidative stress, og mangel på tilstrækkelig tilførsel af ilt og næringsstoffer. Der findes ingen undersøgelser som på forhånd kan sige noget om sandsynligheden for at behandlingen vil have succes eller ej. Synssansecellerne i nethinden skal tælles i millioner og at gå ned og vurdere på hver enkelts celles tilstand vil være en så uoverkommelig og dyr undersøgelse at den langt vil overstige prisen for behandlingen.

Hvem virker AMD behandlingen bedst på?

Der er tilsyneladende kun tre faktorer som påvirker succesraten: Patientens alder og antal år man har haft sygdommen har en betydning, omend den ikke er stor. Derudover kan immunhæmmende medicin som f.eks binyrebarkhormon og større doser af NSAID præparater (de såkaldte “gigtpiller”) hæmme behandlingens effekt i nogen grad. Den yngste halvdel af vores patienter er 68 år i gennemsnit, og succesraten for deres vedkommende ligger ca. 10% over den ældste halvdel af vores patienter, som har en gennemsnitsalder på 83 år og generelt har haft sygdommen længere. Tilfredsheden med behandlingsresultatet er dog paradoksalt nok størst for de ældste og hårdest ramte patienter. Hvis en ældre og hårdt ramt AMD-patient kun ser 10% og får 20% ekstra synsevne efter behandlingen (altså 30% ialt) vil det mærkes en kollosal forbedring, hvis en yngre AMD-patient som netop har fået sygdommen og ser 80% får en tilsvarende forbedring på 20% (altså 100% i alt) vil patienten ikke mærke nær så stor forandring. Denne iagttagelse bør dog ikke afholde den yngre AMD patient fra at komme igang med behandling, jo før i forløbet behandlingen igangsættes, jo større chance er der for at vende processen. Vi mennesker er dog mere motiverede for at gribe til handling når situationen er blevet virkelig skidt, og derfor oplever vi at størsteparten af de AMD patienter som opsøger os, først kommer relativt sent i forløbet.

Livet som AMD-patient

AMD-patienter bliver aldrig helt blinde, men mister gradvist det centrale syn. Det betyder, at hvis sygdommen når sit maksimum, vil man stadig være i stand til at se lys og mørke, og altså kunne se, hvor vinduerne eller døråbningerne befinder sig, men ikke ret meget mere. Så galt går det dog heldigvis ikke altid, men det er meget normalt, at det centrale syn ødelægges så alvorligt, at det hverken er i stand til at genkende ansigter eller læse en bog. Det perifere syn ødelægges altså ikke, og dette er forklaringen på, at AMD-patienten kan vandre ned igennem gågaden uden at støde ind i nogen, og ofte forstår andre mennesker ikke, at AMD-patienten godt kan gå igennem byen, men ikke genkende dem og hilse på.

Patienterne oplever meget ofte en tåge for det centrale syn, men andre gange kan der være tale om forvrængninger (lige linjer, som f.eks. en flagstang, bliver krum) eller sorte dansende “insekter”. Der kan også være alvorlige problemer med kontrastsynet, som kommer til udtryk, når patienten f.eks skal ned af en betontrappe, hvor det bliver vanskeligt at skelne trinnene fra hinanden.

I flere tilfælde oplever AMD-patienten også at se hallucinationer, det såkaldte Charles Bonnet syndrom. Dette skyldes det faktum, at vores syn reelt set ikke er vores syn, men derimod hjernens tolkning af det vi ser. Hvis der er et stort “hul” i synsfeltet vil hjernen i nogle tilfælde forsøge at erstatte hullet med noget meningsfyldt. I visse tilfælde kan det være absurde ting, som f.eks. at en hvid kittel skiftevis bliver blomstret, ternet og prikket, eller man kan ligefrem se tegneseriefigurer eller andre helt groteske ting.

Dette er rent og skært “synsbedrag”, fordi hjernen mistolker informationerne fra synet, og patienten er altid klar over, at de ikke ser korrekt. Det er meget vigtigt, at de pårørende taler med AMD patienten om dette fænomen, for flere af patienterne tør ofte ikke fortælle deres nærmeste om det, i frygt for at blive stemplet som skøre eller demente.

Diagnosen AMD skaber depression og følelsen af håbløshed

Psykologisk bliver selv den stærkeste AMD-patient hårdt ramt. Forestil dig at få at vide af en specialist, at du bliver blind, at ingen kan hjælpe dig, og at det kun vil være et spørgsmål om tid før du mister synet. Det er et hårdt slag – et slag som rummer frygt (“hvornår vil det ske og hvor galt vil det gå?”) og også en enorm følelse af håbløshed, fordi der kun er udsigt til at få det værre og værre, og ingen vil kunne komme en til hjælp. AMD-patienter er hyppigere deprimerede end resten af befolkningen. Det er en gammel diskussion om, hvad der kommer først – hønen eller ægget – for nogen mener, at depression måske kan være en af årsagerne til AMD. Andre vurderer at diagnosen i selv er så fortvivlende, at man her har årsagen til AMD-patienternes psykiske udfordringer.

Behandlingsforløb – infrarød lysbehandling og akupunktur

Alle behandlingsforløb indledes med en grundig samtale, hvor vi danner vi os det bedst mulige indtryk af patienten. Derfor spørger vi ind til em- ner, som ikke umiddelbart omhandler øjnene og synet, som f.eks. motion, kostvaner, fordøjelse, søvnmønster, og medicinforbrug. Det er vigtigt for os, at patienterne forstår de grundlæggende principper i deres sygdom, og hvordan de selv kan være med til at forebygge at sygdommen bliver værre. Mange ældre i dag, har et stort overskud og er stærkt motiveret for selv at ændre livsstil, hvis det kan forbedre eller forebygge deres tilstand.

Vores indledende samtaler indeholder altid:
Sygdomshistorien. Her er der særligt fokus på tilstande, som kan have været udslagsgivende for udviklingen af sygdommen eller svækkelse af øjnene og synsfunktionen. Herunder alvorlige sygdomme, stresspåvirkninger og operationer i øjnene
Nuværende medicinforbrug. Også hvis der tidligere i livet har været stort indtag af medicin
Kosttilskud, vitaminer og mineraler. Ofte “rydder vi op” i indtaget af kosttilskud eller tilretter, så der arbejdes optimalt mod de målsætninger, vi sammen har defineret
• Sidste og næste kommende kontrol ved øjenlægen
• Sidste synsprøve ved optiker
Arvelig disponering for AMD eller andre øjensygdomme
Andre ubalancer i kroppen, som f.eks: Svimmelhed, søvnforstyrrelser, tarmubalancer, depression eller stress.

I vores katalog – “Et nyt syn på øjenlidelser”, som du kan se på linket nederst på siden, kan du bl.a. læse om:

Behandling med infrarødt lys og akupunktur: 

Læs også: Hvad er AMD

De infrarøde bølgelængder stimulerer mitokondrieenzymet cytochrome Oxidase C, som resulterer i øget respiration og udveksling af stoffet nitrogenoxid (som er kemiske forbindelser mellem ilt og nitrogen). Derved stiger den mitokondrielle respiration, eller sagt på en anden måde: ”kraftværkets vejrtrækning” øges.

De processer resulterer i forhøjelse af ATP, og ATP er kendt for at være den vigtigste kilde til energi i celler. Det sætter gang i en dominoeffekt, som derefter udløser en stigning i:

• Antiinflammatoriske processer

• Anticelledødsprocesser (anti-apoptotisk proteinproduktion)

• Reparation af cellerne og deres stofskifte

• Stigning i cellens vækst og mobilitet

• Øget forekomst af antioxidanter, som er kendt for at hæmme aldring.

 

Den nye generation af infrarød lysbehandling:

Hvad kan du selv gøre:

Læs om Hannes AMD behandling i Familiejournalen

Læs om Vibekes AMD behandling i familiejournalen

Internationale studier som øjenbehandlingen er baseret på

Grethe kan hækle igen efter AMD behandling

Bent fik kørekortet tilbage efter AMD behandling

Tove kan læse igen efter AMD behandling

Katalog – infrarød behandling af AMD og andre øjenlidelser

Fantastiske facts om lys. Naturvidenskabeligt perspektiv